1. Phạm vi điều chỉnh:

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận sản phẩm giữa MT Group và Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng:

MT Group và Khách hàng mua sản phẩm của MT Group (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại Quy trình mua hàng).

3. Địa điểm giao – nhận sản phẩm:

MT Group sẽ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng tại trụ sở của MT Group, trừ trường hợp Hợp đồng có quy định khác. Khách hàng sẽ nhận xe trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận của MT Group theo sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn.

4. Quy trình giao – nhận:

a) Nguyên tắc chung: MT Group chỉ giao sản phẩm cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao sản phẩm cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao sản phẩm cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao sản phẩm không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì MT Group có quyền từ chối giao sản phẩm và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao sản phẩm không thành công. Trong mọi trường hợp MT Group sẽ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

b) Trước khi tiến hành bàn giao sản phẩm, nhân viên tư vấn của MT Group sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao sản phẩm ngoài trụ sở MT Group sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa MT Group và Khách hàng.

c) Tại thời điểm bàn giao – nhận sản phẩm, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mại khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các bên tại Hợp đồng.

d) Nhân viên tư vấn khi thực hiện thủ tục bàn giao sẽ lập “Biên bản bàn giao (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng sản phẩm lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản.

e) Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận MT Group đã giao sản phẩm và Khách hàng đã nhận sản phẩm đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của MT Group sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

5. Thời gian giao sản phẩm:

a) Thời gian giao sản phẩm theo quy định cụ thể tại hợp đồng. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao sản phẩm theo thỏa thuận tại hợp đồng, MT Group sẽ liên hệ kịp thời để thông tin cho Khách hàng và trao đổi để Khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn (điều kiện, trình tự thực hiện theo quy định cụ thể tại hợp đồng).

b) Trong thời gian chờ đợi nhận sản phẩm, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline của MT Group để nhân viên của có thể trợ giúp cho Khách hàng.